60 தமிழ் வருடங்களின் பெயர்கள்
*******************************
01. பிரபவ 1987 - 1988
02. விபவ 1988 - 1989
03. சுக்ல 1989 - 1990
04. பிரமோதூத 1990 - 1991
05. பிரசோற்பத்தி 1991 - 1992
06. ஆங்கீரச 1992 - 1993
07. ஸ்ரீமுக 1993 - 1994
08. பவ 1994 - 1995
09. யுவ 1995 - 1996
10. தாது 1996 - 1997
11. ஈஸ்வர 1997 - 1998
12. வெகுதானிய 1998 - 1999
13. பிரமாதி 1999 - 2000
14. விக்கிரம 2000 - 2001
15. விஷு 2001 - 2002
16. சித்திரபானு 2002 - 2003
17. சுபானு 2003 - 2004
18. தாரண 2004 - 2005
19. பார்த்திப 2005 - 2006
20. விய 2006 - 2007
21. சர்வசித்து 2007 - 2008
22. சர்வதாரி 2008 - 2009
23. விரோதி 2009 - 2010
24. விக்ருதி 2010 - 2011
25. கர 2011 - 2012
26. நந்தன 2012 - 2013
27. விஜய 2013 - 2014
28. ஜய 2014 - 2015
29. மன்மத 2015 - 2016
30. துன்முகி 2016 - 2017
31. ஹேவிளம்பி 2017 - 2018
32. விளம்பி 2018 - 2019
33. விகாரி 2019 - 2020
34. சார்வரி 2020 - 2021
35. பிலவ 2021 - 2022
36. சுபகிருது 2022 - 2023
37. சோபகிருது 2023 - 2024
38. குரோதி 2024 - 2025
39. விசுவாசுவ 2025 - 2026
40. பரபாவ 2026 - 2027
41. பிலவங்க 2027 - 2028
42. கீலக 2028 - 2029
43. சௌமிய 2029 - 2030
44. சாதாரண 2030 - 2031
45. விரோதகிருது 2031 - 2032
46. பரிதாபி 2032 - 2033
47. பிரமாதீச 2033 - 2034
48. ஆனந்த 2034 - 2035
49. ராட்சச 2035 - 2036
50. நள 2036 - 2037
51. பிங்கள 2037 - 2038
52. காளயுக்தி 2038 - 2039
53. சித்தார்த்தி 2039 - 2040
54. ரௌத்திரி 2040 - 2041
55. துன்மதி 2041 - 2042
56. துந்துபி 2042 - 2043
57. ருத்ரோத்காரி 2043 - 2044
58. ரக்தாட்சி 2044 - 2045
59. குரோதன 2045 - 2046
60. அட்சய 2046 - 2047